Performers - ADVANCEDCHEMISTRY-2023

ZIVKO NIKOLOV

ZIVKO NIKOLOV

Texas A&M University USA

SATINDER AHUJA

SATINDER AHUJA

Ahuja Consulting USA

FRANCOIS-XAVIER FRAPAISE

FRANCOIS-XAVIER FRAPAISE

F.-X. Frapaise Consulting France

YAN HUANG

YAN HUANG

Brunel University UK

MICHAEL W. TAUSCH

MICHAEL W. TAUSCH

University of Wuppertal Germany